แบบประเมินภาวะหมดไฟ

1. ฉันรู้สึกเหนื่อยล้า หมดพลัง ทั้งพลังทางกายและอารมณ์
ไม่เลย
นานๆ ครั้ง
บางครั้ง
บ่อย
บ่อยมาก
2. ฉันรู้สึกในทางลบกับงานในหน้าที่ที่ทำ
ไม่เลย
นานๆ ครั้ง
บางครั้ง
บ่อย
บ่อยมาก
3. ฉันรู้สึกเฉยเมย หรือเห็นอกเห็นใจกับผู้คนน้อยลง อย่างไม่สมเหตุผล
ไม่เลย
นานๆ ครั้ง
บางครั้ง
บ่อย
บ่อยมาก
4. ฉันรู้สึกหงุดหงิดกับเรื่องเล็กๆ น้อยๆ หรือหงุดหงิดกับเพื่อนร่วมงาน
ไม่เลย
นานๆ ครั้ง
บางครั้ง
บ่อย
บ่อยมาก
5. ฉันรู้สึกไม่เข้าใจผู้ร่วมงาน หรือผู้ร่วมงานไม่ชื่นชอบ
ไม่เลย
นานๆ ครั้ง
บางครั้ง
บ่อย
บ่อยมาก
6. ฉันรู้สึกไม่มีใครที่จะพูดคุยด้วย
ไม่เลย
นานๆ ครั้ง
บางครั้ง
บ่อย
บ่อยมาก
7. ฉันรู้สึกว่าประสบความสำเร็จน้อยกว่าที่ควรจะเป็น
ไม่เลย
นานๆ ครั้ง
บางครั้ง
บ่อย
บ่อยมาก
8. ฉันรู้สึกเหมือนอยู่ภายใต้แรงกดดันที่ไม่พึงประสงค์ที่ทำให้งานไม่สำเร็จ
ไม่เลย
นานๆ ครั้ง
บางครั้ง
บ่อย
บ่อยมาก
9. ฉันรู้สึกว่ายังไม่ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการในการทำงาน
ไม่เลย
นานๆ ครั้ง
บางครั้ง
บ่อย
บ่อยมาก
10. ฉันรู้สึกว่าเลือกทำในองค์กรที่ผิด หรือเลือกอาชีพผิด
ไม่เลย
นานๆ ครั้ง
บางครั้ง
บ่อย
บ่อยมาก
11. ฉันรู้สึกผิดหวังกับบางส่วนของงานที่ทำหรือรับผิดชอบ
ไม่เลย
นานๆ ครั้ง
บางครั้ง
บ่อย
บ่อยมาก
12. ฉันรู้สึกว่า การเมืองในองค์กรหรือการทำงานที่มีขั้นตอนมากทำให้ไม่สามารถที่จะทำงานอย่างสำเร็จไปด้วยดี
ไม่เลย
นานๆ ครั้ง
บางครั้ง
บ่อย
บ่อยมาก
13. ฉันรู้สึกว่ามีหลายงานที่เกินขีดความสามารถของตนที่จะทำงานดังกล่าวในทางปฏิบัติ
ไม่เลย
นานๆ ครั้ง
บางครั้ง
บ่อย
บ่อยมาก
14. ฉันรู้สึกว่า ฉันไม่มีเวลาที่จะทำในหลายๆ งาน ที่มีความสำคัญที่จะต้องทำงานนั้นอย่างมีคุณภาพ
ไม่เลย
นานๆ ครั้ง
บางครั้ง
บ่อย
บ่อยมาก
15. ฉันรู้สึกว่าไม่มีเวลาวางแผนงานที่มากพอในการทำงานที่อยากทำ
ไม่เลย
นานๆ ครั้ง
บางครั้ง
บ่อย
บ่อยมาก

เลขที่ 88 ถนนติวานนท์ 3 (แยก 16) ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

02 968 8019

02 968 9885

คุยกับ Gen AI