กิจกรรมล่าสุด

ห้องย่อย "อัตลักษณ์เชิงซ้อนกับความเหลื่อมล้ำในระบบบริการ" การประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน : ประชากรกลุ่มเฉพาะ ครั้งที่ 2
ห้องย่อย "อัตลักษณ์เชิงซ้อนกับความเหลื่อมล้ำในระบบบริการ" การประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน : ประชากรกลุ่มเฉพาะ ครั้งที่ 2
ห้องย่อยที่เป็นการสะท้อนให้เห็นความสำคัญชองการสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำทางสุขภาวะกับกลุ่มคนที่ "ถูกละเลยหลงลืมในสังคม" หรือ "ประชากรกลุ่มเฉพาะ"
20/12/2023 05:45
ดูรายละเอียด

เลขที่ 88 ถนนติวานนท์ 3 (แยก 16) ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

02 968 8019

02 968 9885

คุยกับ Gen AI